Algemene voorwaarden

X-CREATIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
– Klant: de natuurlijke persoon die een overeenkomst met X-Creations aangaat; X-Creations: de ondernemer, gevestigd te Geleen aan de Oleanderstraat 7, 6163 EP, bij de Kamer van Koophandel bekend onder nummer 70008191.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, behandeling, overeenkomst en transactie tussen X- Creations en een klant waarop X-Creations deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Partijen kunnen allen schriftelijk van deze voorwaarden afwijken.

Artikel 3. Inspanningen ondernemer.
X-Creations voert alle behandelingen naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

Artikel 4. Betaling
4.1. Door X-Creations worden de prijzen van haar behandelingen op haar website vermeld. Desgewenst kan de prijzenlijst met de klant mondeling worden besproken. 4.2. Aanbiedingen in advertenties, op de website of op sociaal- media zijn geldig gedurende de aangegeven looptijd. De door X- Creations gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. 4.3. Door een klant dient een behandeling direct na de uitvoering betaald te worden.

Artikel 5. Permanente make-up
5.1. Voor een behandeling voor permanente make-up dient de klant voorafgaande aan de behandeling een door X- Creations aangegeven bedrag als aanbetaling te voldoen. De restantsom van de behandeling voor permanente make-up dient direct na de behandeling te worden voldaan. Het aanbetaalde bedrag kan binnen 3 maanden gebruikt worden mits de geplande afspraak minimaal 48 uur op voorhand wordt geannuleerd. De aanbetaling wordt in geen enkel geval gerestitueerd. 5.2. Indien de klant elders een permanente make-up heeft laten zetten, dient hij/zij via Whatsapp (0031 645242102) een foto door te sturen zodat X-Creations kan zien of een cover-up mogelijk is.
5.3. Indien tijdens een ingeplande afspraak blijkt dat een behandeling niet uitgevoerd kan worden wegens permanente- make up die verwijderd moet worden, dan is de klant het reeds betaalde voorschot kwijt mits vooraf foto’s doorgestuurd via Whatsapp.
5.4. Tot 2 weken na de behandeling mag de klant niet onder zon of zonnebank. Afspraken voor permanente make-up kunnen het beste na een (zon)vakantie ingepland worden. X-Creations is niet verantwoordelijk voor snellere vervaging tijdens de zomermaanden

Artikel 6. Te laat komen.
Indien een klant meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag X-Creations de behandeling weigeren en het gehele behandelingsbedrag in rekening brengen. De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraak. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 7. Annuleren
7.1. Een annulering voor een behandeling voor permanente make-up dient uiterlijk 7 dagen voorafgaande aan de afspraak aan X-Creations te worden gemeld. In dat geval wordt het door de klant reeds verrichte aanbetaling niet geretourneerd.
7.2. Wordt een afspraak voor permanente make-up behandeling later dan hierboven aangegeven geannuleerd, dan wordt door X-Creations het volledige tarief in rekening gebracht.
7.3. Overige behandelingen dienen uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan X-Creations te worden gemeld. In dat geval kan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Wordt een afspraak binnen 24 uur afgemeld, dan wordt de helft van de overeengekomen prijs voor die behandeling bij de klant in rekening gebracht.
7.4. In geval van een last minute annulering wordt het volledige tarief in rekening gebracht. Onder last minute wordt verstaan een annulering van de ingeboekte afspraak binnen 3 uur voorafgaande aan de afspraak. 7.5. Bij zwangerschap kan een klant het betaalde voorschot benutten voor andere behandelingen of kiezen voor een tegoedbon dat binnen het jaar na uitgifte datum kan worden gebruikt.

Artikel 8. Persoonsgegevens en privacy
8.1. De klant voorziet X-Creations vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan X-Creations aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
8.2. X-Creations neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem. De klantgegevens worden door X-Creations vertrouwelijk en volgens de geldende wettelijke richtlijnen behandeld. X-Creations zal de gegevens van de klant niet doorgeven, overdragen of verhuren aan derden zonder voorafgaande toestemming van de klant.

Artikel 9. Geheimhouding
9.1.
X-Creations verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens of voorafgaande aan de behandeling. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan informatie die door de klant is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of uit de wet.
9.2. De geheimhoudingsplicht kan door X-Creations worden doorbroken in geval dit nodig of verplicht is grond van een wettelijke bepaling, een rechterlijke uitspraak of een uitspraak van een andere instantie die met een rechterlijke uitspraak gelijk kan worden gesteld.

Artikel 10. Aansprakelijkheid.
X-Creations is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding die relevant zijn voor de te verrichten behandeling. X-Creations is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk van X-Creations.

Artikel 11. Gedrag van klanten en aansprakelijkheid
Van de klant wordt verwacht dat hij/zij zich in de praktijk van X-Creations behoorlijk en volgens algemeen aanvaarde normen en regels gedraagt. Indien de klant (na herhaaldelijke waarschuwingen) onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft X- Creations het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren. Schade aan eigendommen van X-Creations die is veroorzaakt door de klant, zal te allen tijde op de klant worden verhaald.

Artikel 12. Klachten
Klachten over een behandeling of een product dienen zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk aan X-Creations gemeld te worden. X-Creations zal binnen een termijn van 5 werkdagen op de klacht reageren. Bij een gegronde klacht zal X-Creations de behandeling opnieuw uitvoeren zoals overeengekomen, tenzij de klant aantoont dat het uitvoeren van dezelfde behandeling inmiddels zinloos is geworden. Wordt een geschil in onderling overleg niet naar tevredenheid van de klager opgelost, dan ontstaat een geschil. Deze kan vervolgens aan de rechter worden voorgelegd.

Artikel 13. Website, tekst en afbeeldingen
13.1 Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld. X-Creations kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de op deze website gepubliceerde informatie. X-Creations aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Wijzigingen kunnen ten alle tijden zonder kennisgeving aan klanten worden aangebracht.
13.2. Alle afbeeldingen en teksten op de website van X- Creations zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van X- Creations worden gebruikt door derden. De afbeeldingen op de sociaal media accounts van X-Creations zijn eveneens auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder haar toestemming worden gebruikt door derden.
13.3. Een klant die inbreuk maakt op de auteursrechten van X- Creations is gehouden een bedrag ter hoogte van de door X- Creations geleden schade aan haar te vergoeden.

Artikel 14. Toepasselijk recht
Het Nederlands recht is van toepassing op elke overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.